Az okos bevásárlólista
Belépés
Regisztráció
Keresés

A bevásárlólistádra helyezett termékek itt fognak megjelenni.

A kiválasztott termékeket a Bevásárlólistára gombra kattintva tudod hozzáadni.

Szöveges tételek hozzáadása

Shoppy.hu Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató


1. BEVEZETÉS

Jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy az Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), illetve a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú Rendelete (továbbiakban: Rendelet vagy GDPR) követelményeinek érvényesülését, a személyes adatok kiemelt védelmével kapcsolatos elkötelezettségét szem előtt tartva egyszerű és átlátható információval szolgáljon Ügyfelei személyes adatai kezelésének részleteiről, arról, hogy milyen adatokat gyűjtünk és azokat milyen célból, hogyan és mennyi ideig kezeljük, illetve tároljuk, valamint, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban milyen jogok illetik meg Önöket és azokat hogyan gyakorolhatják.

A Formosa Group Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Társaság” vagy „Adatkezelő”) elkötelezett a személyes adatok minél magasabb szintű védelme iránt, ezért megteszi a megfelelő és szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy személyes adatok kezelése során a vonatkozó jogszabályok előírásai maradéktalanul érvényesüljenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót! Amennyiben az adatvédelemmel vagy az adatkezeléssel kapcsolatos kérdése, észrevétele lenne, vagy az adatkezeléssel összefüggő jogait szeretné érvényesíteni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk az alábbi elérhetőségen:

2. KI AZ ADATKEZELŐ?

Adatkezelő neve: Formosa Group Kft.
Adatkezelő székhelye: 1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 17.
Adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-09-393032
Adatkezelő elérhetősége (e-mail cím): kapcsolat@formosagroup.hu
Adatkezelő honlapja: https://formosagroup.hu

3. MILYEN FOGALMAKKAL JÓ, HA TISZTÁBAN VAN AZ ADATKEZELÉS SORÁN?

4. MILYEN ALAPELVEKET ALKALMAZUNK SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE ÉS VÉDELME SORÁN?

Az adatvédelem a személyes és ezen belül a különleges adatok olyan jogi védelme, amely az egyének magánszférájának védelmét, az érintett információs önrendelkezési jogának biztosítását célozza az érintettel kapcsolatba hozható személyes adatok kezelésének normatív szabályozása által.

A Társaság, mint adatkezelő felelős az adatvédelmi szabályoknak való megfelelésért, és a megfelelés igazolására való képességért.

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. A Társaság az adatkezelésekkel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit rendeltetésüknek megfelelően, jogszerűen, az érintett számára átlátható módon gyakorolja.

A célhoz kötöttség elve alapján a Társaság kizárólag oly módon kezelhet személyes adatot, hogy az meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és a személyes adatokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.

A személyes adatoknak az adattakarékosság elve alapján az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk, azaz csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas, továbbá csak olyan mértékben és ideig, amely mértékben, és amely ideig ez a cél eléréséhez feltétlenül szükséges.

A Társaság munkavállalói kizárólag a meghatározott feladataik ellátása céljából, a részükre biztosított jogosultságok rendeltetésszerű használatával kezelhetnek személyes adatot, és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, az adatot haladéktalanul – legkésőbb a jogszabályban előírt határidő leteltével – törölni kell. A célhoz nem köthető adatkezelés tilos.

A korlátozott tárolhatóság elvének megfelelően a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, a személyes adatok ennél hosszabb ideig tárolni csak közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból lehet.

A pontosság elve alapján a Társaság köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a kezelt személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek. Az integritás és bizalmas jelleg elve alapján az adat kezelését oly módon kell végezni, hogy biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

A Társaság automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatali eljárást, profilalkotást nem alkalmaz.

Az Adatkezelő személyes adatot jogszerűen akkor kezelhet, ha a felsorolt feltételek legalább egyike teljesül:

Adattovábbításnak minősül, ha az adatot meghatározott harmadik fél számára hozzáférhetővé teszik. Az adattovábbítás, mint adatkezelési művelet is csak a megfelelő jogalap fennállása mellett történhet. Harmadik féltől érkező, személyes adat közlésére irányuló megkeresés csak akkor teljesíthető, ha az jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közérdekű adatkezelés, közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, illetve ha az érintett hozzájárult.

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás esetén nem sérülhet a természetes személyeknek az Unióban a GDPR által biztosított védelem szintje. Ennek megfelelően adattovábbításra csak akkor kerülhet sor, ha a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó a GDPR teljes betartása mellett teljesíti a GDPR-ban foglalt feltételeket.

A Társaság tevékenysége során állandó vagy eseti megbízás alapján Adatfeldolgozót vehet igénybe. Az Adatfeldolgozó igénybevételére az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok, elsősorban a GDPR rendelkezései az irányadók.

Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg az adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért, zárolásáért és nyilvánosságra hozataláért. Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót eseti vagy általános felhatalmazása nélkül nem vehet igénybe.

Adatfeldolgozó igénybevétele esetén dokumentáltan gondoskodni kell arról, hogy az adatfeldolgozásra irányuló szerződésekben jelen Tájékoztató ismerete és betartása, továbbá a titoktartás, mint kötelezettség, a szerződő félre, valamint azok foglalkoztatottjaira is kiterjedjen.

5. MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT KEZELÜNK?

5.1. Regisztráció a weboldalon

5.2. Viták, panaszok kezelése, garanciális ügyintézés:

5.3. Kapcsolatfelvétel, marketing célú megkeresések

5.4. Nyereményjáték 5.4.1. Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel biztosítása Ön és Társaságunk

6. A COOKIE-K (SÜTIK) HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k és azok főbb jellemzői:

A szerződéskötés és teljesítés érdekében több adatkezelési eset is megvalósulhat. Tájékoztatjuk, hogy panaszkezeléssel, garanciális ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés csak abban az esetben valósul meg, ha Ön él valamelyik említett jogával. Amennyiben a webshopon keresztül Ön nem vásárol, csak látogatója a webshopnak, akkor a marketing célú adatkezelésnél írtak vonatkozhatnak Önre, amennyiben marketing célú hozzájárulást ad számunkra

7. Az érintettek jogainak érvényesítése

8. Az adatbiztonság szempontjai, adatvédelmi intézkedések

Az Adatkezelő gondoskodik személyes adatok védelméről és a kockázatok mértékének megfelelő szintű adatbiztonságról. Adatkezelő a kezelt személyes adatokat védi a veszélyeztető tényezőktől, így különösen a jogosulatlan hozzáféréstől, a véletlen vagy jogellenes megváltoztatástól, továbbítástól, elvesztéstől, nyilvánosságra hozataltól, törléstől, bármely sérüléstől, valamint a megsemmisítéstől, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából adódó hozzáférhetetlenné válástól.

Az Adatkezelő biztosítja a szükséges és alkalmas technikai és szervezési intézkedéseket mind az informatikai eszközök útján tárolt, mind a hagyományos, papíralapú adathordozókon tárolt adatok tekintetében.

Az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor az érintett személyes adataival dolgoznak.

9. Záró rendelkezések

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

2021. január 1.
© 2021 Formosa Group Kft.


Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató módosításai